27/05 05h00>07h00 Mandarin
27/05 07h00>09h00 Cantonese
27/05 09h00>10h00 Croatian
27/05 10h00>11h00 Macedonian
27/05 11h00>12h00 NITV Radio
27/05 12h00>13h00 Polish
27/05 13h00>14h00 Serbian
27/05 14h00>16h00 Greek
27/05 16h00>17h00 Tigrinya
27/05 17h00>19h00 Vietnamese
27/05 19h00>20h00 Korean
27/05 20h00>21h00 Amharic
27/05 21h00>22h00 BBC
27/05 22h00>05h00 BBC