17/11 00h00>00h30 MONGOLIA
17/11 00h30>01h00 KHOTA AL RAHALA SE01 V02
17/11 01h00>02h00 TARIKH AL KAHRABA 02 AL SHARARA
17/11 02h00>03h00 KATARA AWARD FOR READING THE QURAN
17/11 03h00>03h50 MOTARADAT AL AASER PART 02
17/11 04h00>05h00 SHAER AL RASOOL KATARA FESTIVAL 2018 2018
17/11 05h00>06h00 AL HESN - 2
17/11 06h00>06h30 PINK PANTHER
17/11 06h30>06h55 JEWELPET
17/11 06h55>07h20 JEWELPET
17/11 07h20>07h45 JEWELPET
17/11 07h45>07h55 FILINTA
17/11 07h55>08h00 FILINTA
17/11 08h00>09h35 CASPER WA AL SHABAH AL TAYEB:
17/11 09h35>10h35 KATARA AWARD FOR READING THE QURAN
17/11 10h44>11h29 AL JESR
17/11 11h30>12h00 TAGHTIAT
17/11 12h00>12h30 NEWS BUSINESS 13:00 13:00
17/11 12h26>12h56 JAWLEH
17/11 12h53>13h23 HAWL AL ALAM
17/11 13h30>14h25 MAIDAN ALHIJIN
17/11 14h25>15h00 NEWS BULLETIN 15:25 15:25
17/11 15h00>15h10 ALAM ATFAL
17/11 15h10>15h35 POLLYANNA
17/11 15h35>16h00 PINK PANTHER
17/11 15h58>16h58 SHAER AL RASOOL KATARA FESTIVAL 2018 2018
17/11 17h00>17h30 NEWS BUSINESS 18:00 18:00
17/11 17h30>18h30 RIYAD AL JANNA
17/11 18h30>19h00 KHOTA AL RAHALA SE01 V02
17/11 19h00>19h25 QATAR DESERVES THE BEST
17/11 19h25>20h00 NEWS BULLETIN 20:25 20:25
17/11 20h00>20h30 MONGOLIA
17/11 20h30>21h00 WOMEN SHOW SE02
17/11 21h00>21h30 NAHWA AL MUSTAQBAL
17/11 21h30>22h00 BUILDERS SEASON 6
17/11 22h00>22h30 DECOR
17/11 22h30>23h15 FILINTA
17/11 23h25>00h00 NEWS BULLETIN 00:25 00:25
18/11 02h00>03h00 KATARA AWARD FOR READING THE QURAN
18/11 03h00>03h15 KAEF SAWABAHOM
18/11 03h15>03h45 HAWL AL ALAM
18/11 03h45>04h00 DECOR
18/11 04h00>04h30 BUILDERS SEASON 6
18/11 04h30>05h00 NAHWA AL MUSTAQBAL