18/09 00h00>01h00 HAYATONA
18/09 01h00>01h30 JALSET AL AAMAL
18/09 01h30>03h00 MORNING SHOW
18/09 03h00>03h30 AHSAN AL HADITH
18/09 03h30>04h00 ASRAR KAWKAB AL ARD
18/09 04h00>05h00 SPORT SHOW
18/09 05h00>05h25 REHLAT ANNABA
18/09 05h25>05h35 ALAM ATFAL
18/09 05h35>06h00 REHALT AL AJAEEB
18/09 06h00>07h00 HAYATONA
18/09 07h00>07h30 AL MIYAH WAL HAYAH
18/09 07h30>08h20 FILINTA
18/09 08h20>09h00 JALSET AL AAMAL
18/09 09h00>10h30 MORNING SHOW
18/09 10h30>11h15 AL-WAJH AL-MOSTA'AR
18/09 11h30>12h00 KHOTA AL RAHALA
18/09 12h00>12h30 NEWS BUSINESS 13:00 13:00
18/09 12h30>14h00 MORNING SHOW
18/09 13h59>14h24 ASRAR KAWKAB AL ARD
18/09 14h25>15h00 NEWS BULLETIN 15:25 15:25
18/09 15h00>15h25 REHLAT ANNABA
18/09 15h25>15h35 ALAM ATFAL
18/09 15h35>16h00 REHALT AL AJAEEB
18/09 16h00>17h00 SPORT SHOW
18/09 17h00>17h30 NEWS BUSINESS 18:00 18:00
18/09 17h30>17h45 AHSAN AL HADITH
18/09 17h45>18h00 KOSSA WA EBRA V2 2
18/09 18h00>19h00 HAYATONA
18/09 19h25>20h00 NEWS BULLETIN 20:25 20:25
18/09 20h00>20h45 AL-WAJH AL-MOSTA'AR
18/09 21h00>22h00 NABD ALEQTISAD
18/09 22h00>22h30 QATAR DESERVES THE BEST
18/09 22h30>23h15 FILINTA
18/09 23h25>00h00 NEWS BULLETIN 00:25 00:25
19/09 03h00>03h30 AHSAN AL HADITH
19/09 03h30>04h00 ASRAR KAWKAB AL ARD
19/09 04h00>05h00 NABD ALEQTISAD