20/01 00h00>01h05 HAYATONA
20/01 01h05>01h35 JALSET AL AAMAL
20/01 01h35>03h00 MORNING SHOW
20/01 02h11>02h41 HAWL AL ALAM
20/01 02h39>03h29 USHUAIA
20/01 03h30>05h00 SAWABEH FEKER S02 2
20/01 05h09>05h34 MOGHAMARAT SINDEBAD
20/01 05h34>05h59 AL-QARYA AL-ALEFA
20/01 05h57>06h27 PINK PANTHER
20/01 06h20>07h20 RIYAD AL JANNA
20/01 07h17>08h07 KESMAT HOB
20/01 08h20>08h50 JALSET AL AAMAL
20/01 09h00>10h30 MORNING SHOW
20/01 10h30>11h15 KHADIMAT AL QAWM
20/01 11h30>12h00 HAMASAT NESAIYA
20/01 12h00>12h30 NEWS BUSINESS 13:00 13:00
20/01 12h30>14h00 MORNING SHOW
20/01 14h00>14h25 JAWLEH
20/01 14h25>15h00 NEWS BULLETIN 15:25 15:25
20/01 15h00>15h30 NOUNTAN
20/01 15h30>17h00 SAWABEH FEKER S02 2
20/01 17h00>17h30 NEWS BUSINESS 18:00 18:00
20/01 17h30>17h45 AHSAN AL HADITH
20/01 18h00>19h15 HAYATONA
20/01 19h25>20h00 NEWS BULLETIN 20:25 20:25
20/01 20h00>20h45 KHADIMAT AL QAWM
20/01 21h00>22h00 AL IYADA
20/01 22h00>22h30 KHOTA AL RAHALA
20/01 22h30>23h25 KESMAT HOB
20/01 23h25>00h00 NEWS BULLETIN 00:25 00:25
21/01 00h00>01h05 HAYATONA
21/01 01h05>01h35 JALSET AL AAMAL
21/01 01h35>03h00 MORNING SHOW
21/01 03h00>03h47 USHUAIA
21/01 04h00>05h00 AL IYADA
21/01 05h00>05h30 NOUNTAN
21/01 05h30>06h00 PINK PANTHER
21/01 06h00>06h30 PINK PANTHER
21/01 06h30>07h35 HAYATONA
21/01 07h35>08h20 KESMAT HOB
21/01 08h20>08h50 JALSET AL AAMAL
21/01 09h00>10h30 MORNING SHOW
21/01 10h30>11h15 KHADIMAT AL QAWM
21/01 11h30>12h00 KHOTA AL RAHALA
21/01 12h00>12h30 NEWS BUSINESS 13:00 13:00
21/01 12h30>14h00 MORNING SHOW
21/01 14h00>14h25 HAWL AL ALAM
21/01 14h25>15h00 NEWS BULLETIN 15:25 15:25
21/01 15h00>15h25 MOGHAMARAT SINDEBAD
21/01 15h25>15h50 AL-QARYA AL-ALEFA
21/01 16h00>17h00 AL IYADA
21/01 17h00>17h30 NEWS BUSINESS 18:00 18:00
21/01 17h30>17h45 AHSAN AL HADITH
21/01 18h00>19h15 HAYATONA
21/01 19h25>20h00 NEWS BULLETIN 20:25 20:25
21/01 20h00>20h45 KHADIMAT AL QAWM
21/01 21h00>22h00 SPORT SHOW
21/01 22h00>22h30 QATAR DESERVES THE BEST
21/01 22h30>23h25 KESMAT HOB
21/01 23h25>00h00 NEWS BULLETIN 00:25 00:25
22/01 03h00>03h47 USHUAIA
22/01 04h00>05h00 SPORT SHOW