28/06 02h05>02h40 KHOTA AL RAHALA
28/06 02h45>03h00 QATAR TV DOCUMENTARY
28/06 03h00>04h00 AL HAKIKA 20 20
28/06 04h30>05h00 FAKER MAANA